कक्षा ८ को फाराम सम्बन्धमा ।

                         श्री भगवती माध्यामिक विद्यालय तुर्सु
                      भगवतीमाई गाउँपालिका–४ जगनाथ, दैलेख
                                            स्थापनाः२०१६

प.नं. ः– ०७६।७७
च.नं. ः–४४                                                           मिति ः–२०७७।१०।२६
विषय ः– कक्षा ८ को फाराम सम्बन्धमा ।
उपरोत्तफ् सम्बन्धमा यस विद्यालयमा नियमित अध्ययनरत कक्षा ८ का सम्पूर्ण छात्र छात्राहरुले फागुन ५ गते सम्म फाराम भरिसक्न अनुरोध गरिन्छ । फाराम भर्दा आवश्यक पर्ने कागजातहरु तपसिल अनुसार छन् ।
तपसिल
१. २ प्रति फोटो
२. जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको फोटोकपि
३. अन्य विद्यालयबाट आएको भए मार्कसिट र सटिपिफ्केटको फोटोकपि
४. फाराम भर्ने अन्तिम मिति २०७७ साल फागुन ५ गते सम्म

(नोट ः समयमै परिक्षा फाराम नभरेमा विद्यालय जवाफ्देही नहुने जानकारी गराईन्छ )

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *