सम्पर्क

भगवतीमाई गाउपालिका ४ जगनाथ दैलेख
प्रधानाध्याक – भद्रबहादुर के सी – ९८४८१०६९८१
लेखापाल- लक्ष्मी प्रसाद अधिकरी – ९८४८००१८९१,९८१२४६५२८१

bhagawatimavit@gmail.com